Az Ige alapján Krisztus egyházának a misszió (küldetés) a sokféle feladata közül nem az egyik, hanem létének eleme, amint Jézus Krisztus meghagyta: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15). Ezt a küldetésünket megerősíti a II. Helvét Hitvallás is, amikor a XIV. fejezetben idézi a 2Kor 5,20-at: „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” A misszió tehát Isten követsége az emberek között.

Az MRE 1995. évi II. törvénye, a Missziói törvény 1. §-ában 3 missziói területet hangsúlyoz:

  • gyülekezeti misszió azokért, akik hallottak ugyan Krisztusról, de még nem fogadták be Őt;
  • belmisszió az egyháztól elszakadtak irányában;
  • külmisszió azok felé, akik még soha nem hallottak a Krisztus minden ember számára megjelent üdvözítő kegyelméről.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 1996-tól missziói bizottságot hozott létre. A bizottság neve 2023-tól Missziói és Presbiterképzési Állandó Bizottság lett, melynek elnökét az elnökség nevezi ki. Missziói munkáját a Szövetség célkitűzéseivel összhangban, elsősorban a következő területeken végzi:

  • Presbiteri misszió: „Legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20,28b)

Elsődleges területét azok a konferenciák, csendesnapok jelentik, melyek nemzetközi, országos, egyházkerületi, egyházmegyei és ún. kisköri szervezésben kerülnek megrendezésre. Ezeken az alkalmakon az áhítatok szolgálatát evangélizációs lelkületű lelkipásztorok, esetenként presbiterek végzik. A konferenciákon elhangzó előadások rendszeresen tartalmaznak bibliaismeretet és hitvallásismeretet gazdagító témákat, melyek a református identitástudat erősítésével missziói hatást is szolgálnak. Jó tapasztalatok vannak a résztvevők köréből elhangzó bizonyságtételek beiktatásával, és egyre inkább törekszünk az interaktív lebonyolítási módszerek, kiscsoportos foglalkozások alkalmazására. A konferenciák imaközösségei fontos missziói lehetőségek nemcsak a presbiterek, de minden résztvevő hitének erősítésére. A presbiteri misszió kiterjesztését jelentheti, ha az alkalmakat gyülekezeti csendesnapként is meghirdetjük, mely így közvetetten a gyülekezeti misszió részévé is válik, és vonzóvá teheti a Szövetséghez való csatlakozást. Fontosnak tartjuk és szorgalmazzuk rendszeres presbiteri bibliaórák megtartását, presbiteri imaközösségek szerveződését, és bíztatunk évente a presbiterek vasárnapjának méltó megünneplésére. Eszközeink közé tartozik a „Presbiter” c. folyóiratunk, valamint honlapunk: www.presbiteriszovetseg.hu . Gazdag tartalmú tematikus kézikönyveket adtunk ki és terjesztünk nemcsak tagjaink, hanem az érdeklődő gyülekezeti tagok használatára is a bibliaismeret, hitvallásismeret, gyülekezetgondozás és egyházismeret témakörökben.

  • Határon túli misszió: „… akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért” (Fil 1,27b)

 A Szövetség Alapszabálya tartalmazza a határontúli presbiterekkel való kapcsolattartás felelősségét és feladatát. Ennek keretében az elmúlt időszakban számos együttműködés kezdődött és áldásosan működik elsősorban a Királyhágómelléki és az Erdélyi Egyházkerület megyei szervezeteivel, de szívünkön viseljük a Felvidéki, Kárpátaljai, Délvidéki és Nyugat-európai gyülekezetek presbitereinek és szervezeteiknek életét és szolgálatát. A misszió lehetőségét szolgálják a konferenciákon való kölcsönös képviselet, előadások, bizonyságtételek tartása és a Presbiter folyóirat, illetve kiadványaink terjesztése. A kapcsolat szervezett működését és a missziói célok teljesülését segíti a szövetségek között megalakult Kárpát-medencei Együttműködési Tanács és rendszeresen megszervezzük a nemzetközi /Kárpát-medencei/ presbiteri konferenciákat is.

  • Pedagógus-misszió: „Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást” (Róma 12,7)

Ezt pedagógusok és szülők részére szervezett találkozókon, továbbá kiadványainak és szórólapjainak a terjesztése útján végez, kinyilvánítva a Szövetség háláját a gyermekekkel való foglalkozásért, terjesztve a Krisztusba és a Teremtő mindenhatóságába vetett hitet és annak megnyilvánulását a tanulók felé, és ráébresztve a gyülekezetek felelősségét gyermekeik pedagógusainak az életéért.  Folyamatosan felhívjuk a református szülők figyelmét a hit- és erkölcstan tanulásának fontosságára iskolán belül. Kiadványaink közül többet is használtunk ill. ajánlunk a pedagógusok megajándékozására.

  • Cigánymisszió: „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket” (Róma 15,7)

amely cigány-gyülekezetek alapításában, ezek liturgiájának alakításában és patronáló személyek keresésében nyilvánul meg, akik pártfogolják, problémáikban segítik a fiatal cigány-gyülekezeteket. Küzd a megkülönböztetés káros formái ellen és végső célként a cigány gyülekezetek teljes jogú magyar gyülekezetté fejlesztését jelöli meg. A Szövetség legfőképpen nemzetközi korábbi tanácsadónk, dr. h.c. Szabó Dániel révén a Zempléni Egyházmegyében végez ilyen missziót.

  • Belső diaszpóra-misszió: „a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül” (Mt. 18,14)

Azoknak a – főleg fiatal – egyháztagjainknak a megkeresése, akik kiszakadtak abból a közösségből, ahol felnevelkedtek, konfirmáltak, de új lakóhelyükön, ahová iskola, főiskola, szakmunkásképzés, állás, házasság stb. miatt kerültek, nem találják meg ott a református gyülekezetet. Ennek módját, eszközeit folyamatosan keressük.

  • Misszió a társadalomban: „Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk” (Róma 10,10)

A Szövetség missziói tevékenységét eszközei és lehetőségei kihasználásával, a környező társadalmi közegben is jelenítse meg (Roma-kérdés, hajléktalanok ügye, drog-probléma stb.). Eszközeink részben megegyeznek az a), b) és c) pontban említettekkel, továbbá a környező társadalmi közegben is igyekszünk megjeleníteni véleményünket és állásfoglalásainkat. (roma-kérdés, hajléktalanok ügye, drog-probléma, gender-témák stb.). Területi szervezeteink részt vesznek olyan, a társadalom életét javító megmozdulásokban, mint pl. a „TeSzedd” mozgalom. Bíztatjuk az egyházközségeket az „ökogyülekezet” cím megszerzésére.

A Missziói és Presbiterképzésii Bizottság feladatának tekinti a missziói feltételek időbeli változásait felmérni és az új lehetőségek kihasználását előtérbe helyezni. Erre a Bizottság előző elnöke, jelenleg az Etikai Bizottság tagja, dr. Viczián Miklós készítette a következő áttekintő táblázatot:

Megváltozott a társadalmi környezet.

Honnan? 

Hová?

A korábbi lakóhelytől

Elvándorlás indult meg a nagyobb településekre

a lakóhelyi, szomszédi és családi közösségekből

új közösségi formákba (sport, munkatársi, bandák, valláspótló ideológiák, virtuális közösségek, mint Facebook, Istagram, stb.,)

a vasárnapi gyülekezeti közösségből

munkába, hobbiba, háztájiba

Drámaian megváltozott az információs környezet is.

Honnan? 

Hová?

Szűkös információ-forrású környezetből

Információ túl-bőségbe

a lelkipásztortól mint tekintélytől és a gyülekezettől, mint információs fórumtól

erkölcsi vélemény-formáló médiához (TV, rádió, újság, internetes fórumok)

a biblikus világszemléletből

világnézeti véleményformáló az iskola és a szülői ház lett

szigorú közerkölcs kivetette magából a deviánst

tekintélyvesztés, nincs abszolút mérce

A presbiterképzési munka leírását lásd a "Presbiterképzés" lapon.

Hangsúlyozzuk mennyei református örökségünk (a Szentírás és hitvallásaink) őrzését és védelmét (téveseszmék, ezotérikus nézetek, fundamentalista túlzások ellen), gondozzuk és használjuk ének-kincsünket, lelkigondozási kultúránkat, és mindehhez kérjük és várjuk a Szentlélek segítségét. 

 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.