"Magyarörszági Református Presbiteri Szövetség" közhasznú civil egyesület, megalakulás éve 1991.
 Alapszabályunkat, Szervezeti és Működési Szabályzatunkat lásd a "Dokumentumok" oldalon.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG CÉLKITŰZÉSEI
(RÉSZLET AZ ALAPSZABÁLYBÓL)

A Magyarországi Református Egyház presbitereinek, mint a gyülekezetek lelki és anyagi sáfárainak segítése a Jézus Krisztusba, mint személyes Megváltójukba vetett hitre való eljutásban, annak erősítésében, hogy azt megélve és megvallva teljesíteni tudják a Magyarországi Református Egyház törvényeiben a presbiterekkel szemben támasztott követelményeket. A „Magyaországr Református Presbiteri Szövetség” nevű egyesület (továbbiakban: egyesület) ezen célt a Bibliában, és az azon alapuló Heidelbergi Kátéban, a II. Helvét Hitvallásban kifejtett hitelvek alapján működő civil szervezetként (egyesületként) bejegyzett jogi személy, minden, magát magyar reformátusnak valló személlyel, különösen is presbiterrel, együttműködve. Cél szerinti tevékenységét (alaptevékenységként) az alábbi feladatok szerint teljesíti:

a)    a presbiterek és az egyházközségük tagjai hitre segítése, és hitük megerősítésében való segítségnyújtás,
b)    a presbiteri feladatok, kötelességek és jogok megismertetése, tudatosítása,
c)    az egyházközség presbiterei ill. más egyházközségek presbiterei közötti kapcsolatok elősegítése, különös tekintettel a lelkipásztorokkal, mint a presbitériumok elnökével való élő és folyamatos kapcsolatra,
d)    a presbiterek kiemelt feladatnak tekintik a Szentírás alapján minden ember kötelességének teljesítését a természet védelmében. A Biblia tanítása, és a magyar állami feladatok között is kiemelt helyet elfoglaló a természet védelméről szóló 1995 évi LIII. Törvény 64. §. (1) bekezdésében meghatározott, a társadalom természetvédelmi kultúrájának növelése érdekében elméleti és gyakorlati példamutatást adni. Ezt a tevékenységet, és ennek alapján elért eredményeket csak közvetett  módon lehet érzékelni. Az oktató munka eredménye, a tudatformálás nem azonnali eredményeket hoznak. Hosszútávon mérhető a környezettudatosság megvalósulása a természetvédelmében. Mind az oktató munka, mind a Földművelésügyi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás a minél több ismeretszerzést és az adatgyűjtést szolgálja;
e)    a Magyarország határain túli, első renden a Generális Konventbe tömörült magyar nyelvű egyházközségek presbitereivel, egyházi szervezeteivel ill. az ott működő presbiteri egyesületekkel (szövetségekkel), de ezen túl minden református (presbiteriánus) egyházzal, ill. azok egyházközségeinek presbitereivel való kapcsolat kiépítése ill. a kapcsolatok ápolása,
f)    felkérés esetén és az adott  lehetőségek keretei között a Magyarországi Református Egyház munkáiban való részvétel, vélemény-nyilvánítás,
g)    az Isten által kijelölt helyen élő nemzet tagjaiként, a magyar nemzet javának elősegítése, munkálása, különös tekintettel a teremtett világ védelmére, továbbá gyülekezetük és lakóközösségeik anyagi alapjainak erősítésére, ösztönzésük alulról jövő kezdeményezésekre új munkahelyek létrehozása,, ökológiai szempontok alapján folytatott gazdálkodás érdekében, A  tevékenységet  a Szövetség túlnyomó részt önkéntes munkával, haszonszerzési cél nélkül végzi, megszervezve a tevékenység infrastruktúrális alapjait is. Szolgáltatásait a cél szerint mindenkire kiterjeszti, beleértve a határon túli társszervezeteket is;
h)    más szervezetek és személyek anyagi támogatása, segélyezése, külön szabályzat szerint.

A szervezeti felépítésben szereplő egységeken belül a tzisztségviselők a következők:

Területi szervezetek és egyházmegyei összekötők:  lásd a "Területi szervezetek" lapon

Elnökség: lásd az "Elnökség" lapon

Felügyelő Bizottság: elnök dr. Pálffy Imre Péter (Budakeszi), tagok Ónodi Szabó Sándor (Budahegyvidék), Seres László (Budahegyvidék)

Etikai Állandó Bizottság: elnök dr. Hardy Ferenc Gábor (pécel), tagok dr. Viczián Miklós (budapest-Psaqrét), Berkes József (Monor-Nagytemplom)

Titkárság: Váczi Gábor titkár (Dunaharaszti), Szabó Tünde ügyintéző (Szigetszentmiklós

"Presbiter" szerkestőbizottsága: lásd a "Presbiter folyóirat" lapon

Missziói és Preasbiterképzési Bizottság: elnöke dr. Tózh János alelnök (Békéscsaba)

A Szövetség választott, illetve 2023-tól választott vagy kijelölt tisztségviselőit fennállása óta a tisztségviselők időrendi táblázata mutatja.
 

 

 

 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.